Whistleblowing

Přijímání oznámení o možném protiprávním jednaní

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“) zřídila společnost A-Z PREZIP a.s. tzv. vnitřní oznamovací systém sloužící pro podání oznámení informací o možném protiprávním jednání.

 

A-Z PREZIP a.s. informuje oznamovatele, že kromě níže specifikovaného vnitřního oznamovacího systému může své oznámení směřovat i přímo Ministerstvu spravedlnosti. Oznamovatel si může svobodně zvolit, který systém pro podání oznámení zvolí.

 

V případě oznámení týkajících se skutečností, které spadají pod působnost AML zákona, je orgánem příslušným pro přijetí oznámení v rámci externího oznamovacího systému Finančně analytický úřad.

 

Za podání vědomě nepravdivého oznámení může být oznamovateli uložena pokuta do až do výše 50.000,- Kč.

 

Za přijímání a nakládání s oznámeními jsou odpovědní pověření pracovníci (dále jen jako „Příslušná osoba/Příslušné osoby“). Tyto Příslušné osoby přijímají a vyřizují oznámení, která podal zaměstnanec společnosti A-Z PREZIP a.s., následně vyrozumívají oznamovatele o vyřízení jeho oznámení v zákonem stanovených lhůtách.

 


 

Jak podat oznámení?

 

Oznámení lze podat:

 

Písemně

  1. Prostřednictvím kontaktního formuláře níže.
  2. V listinné podobě na adresu A-Z PREZIP a.s. na obálku je vždy potřeba uvést "Whistleblowing – NEOTVÍRAT“.
  3. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu whistleblowing@azprezip.cz.

 

Osobně

Termín osobního setkání s Příslušnou osobou bude sjednán nejpozději ve lhůtě 14 dní od doručení žádosti o schůzku (e-mailem).

 

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost. Každé oznámení musí dále obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít.

 

Oznámení lze učinit i anonymně. Pokud oznamovatel učiní anonymní oznámení, nepodléhá zákonné ochraně podle zákona o ochraně oznamovatelů (zákaz být vystaven odvetnému opatření týkající se zejména oznamovatele či osob jemu blízkých) a neplatí pro něj ani v zákoně o ochraně oznamovatelů stanovené lhůty.

 


 

Jaký je další postup?

 

Oznamovatel obdrží písemné potvrzení o přijetí oznámení, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne jeho přijetí. Současně bude oznamovateli sděleno, zda jeho oznámení spadá pod definici dle zákona o ochraně oznamovatelů či nikoliv a jaká práva a povinnosti mu v rámci tohoto procesu náležejí. S poskytnutými informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

 

Příslušná osoba bude při šetření postupovat tak, aby nedošlo k vyzrazení totožnosti oznamovatele. Po celou dobu šetření bude identita oznamovatele známa jen jí. V případě, že nebude možno pokračovat dále v šetření, aniž by došlo ke sdělení totožnosti oznamovatele dalším osobám, bude Příslušná osoba oznamovatele o tomto informovat a vyžádá si jeho výslovný souhlas s tímto postupem.

 

V rámci šetření pak bude posuzována důvodnost oznámení a další rozhodné skutečnosti. Příslušná osoba poté písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích tohoto posouzení ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí Oznámení. V případě, kdy daná věc je skutkově nebo právně složitá, může tuto lhůtu Příslušná osoba prodloužit o 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. V těchto případech musí Příslušná osoba vždy informovat oznamovatele o tomto prodloužení i o jeho konkrétních důvodech.

 

Podání oznámení o možném protiprávním jednání


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.